KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Amaç

 

OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;


Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,


Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,


Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

Aydınlatma Metni ile OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü


Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

 

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen ve her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle; firma görüşmelerinin kayıt altına alınması,
görüşülen kişilerin iletişim bilgilerinin tutulması, fiyat tekliflerinin verilmesi.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Kanun ilgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarının açıkça aydınlatma metninde yer almasına ilişkin düzenleme getirdiğinden aşağıdaki maddeyi eklemenizi tavsiye ederiz:

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:   

  1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmaları hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı,
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

 

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen tüm haklarını; Şirketimize yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz veri sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurarak kullanabilir.

 

Şirketimiz, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamında, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirme yaparak sonucu tarafınıza bildirecektir.

 

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metnin, kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir veya oyaknykroro@hs01.kep.tr e-posta adresine yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz.