POLİTİKALARIMIZ
LİDERLİK TAAHHÜDÜ

Kuruluşumuz Üst Yönetimi olarak; “ISO 9001 (Kalite) ISO 14001 (Çevre) ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği), ISO 10002 (Müşteri Memnuniyeti) ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği)” Entegre Yönetim Sisteminin kurulum ve uygulama çalışmalarını destekleyeceğimizi, Entegre Yönetim Sistemi ve süreçlerinin kuruluşumuzun iç ve dış süreçlerinde “Müşteri Odaklılık” kapsamıyla, müşterilerin, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, istenilen çıktıların korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynak ve destekleri sağlayıp sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Bu taahhütle birlikte;

 • Entegre Yönetim Sistemi, (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO,10002:2018 ve ISO 27001:2013) standard maddeleri doğrultusunda uygulanabilir şartları sağladığımızı,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliği için hesap verebileceğimiz kaynak yapısını desteklenmesi ve Entegre Yönetim Sisteminin oluşturulması, geçiş şartlarının sağlanması ve korunması, kuruluşumuzun stratejik planları, İç ve Dış Bağlamlarla, uyumlu, Entegre Yönetim Sistemi Politikaları çerçevesinde hedeflerinin oluşturulması amacıyla Yönetim Sistemleri ekibini oluşturmak,
 • Liderliği tüm bölüm sorumlularını teşvik edebilmek amacıyla bölüm sorumlusu kavramı yerine bölüm liderleri kavramının anlaşılmasının ve benimsenmesinin sağlanması,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreç sahiplerine “Değişimin Yönetimi”, “Risk Temelli Düşünme” katılım planlı eğitimlerle desteklenmesi, liderlik duygusunun geliştirilmesi, benimsenmesi, doğru anlaşılmasının sağlanması ve bu eğitimlerle Entegre Yönetim Sisteminin öneminin anlaşılıp etkinliğinin artırılması,
 • Bölüm liderlerinin kendi sorumluluk alanlarında Entegre Yönetim sisteminin iyileştirilmesini teşvik etmesi ve üst yönetim tarafından bu anlayışın desteklenmesi,
 • Entegre yönetim sistemi şartlarının, kuruluşumuz iş proseslerinin tam uyum içinde olduğunun güvencesi amacıyla iç tetkik sorularının güncellenmesi ve iç tetkik personel sayısının ikiye çıkarılarak çapraz denetim etkinliğinin artırılmasının sağlanması,
 • Entegre yönetim sisteminin istenen çıktılara ulaşılması için gerekli kaynakların sağlanması ve atama, görevlendirme yazılarının hazırlanması ve Yönetim Sistemleri ekibinin belirlenerek yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için görev tanımları ve atama yazılarının hazırlanıp onaylanması;
 • İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak liderlik vasfına sahip çalışanların kuruluşumuz bünyesine dahil edilmesi, önemli ve başlıca kalite taahhütlerimizdir.

Kuruluşumuz, sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi teşvik eden, tüm bölüm liderlerini ve personelini sürekli iç ve dış eğitimlerle destekleyen, tüm bu misyon ve vizyonu ile Entegre Yönetim Sistemi hedeflerine ve bu hedefleri sürekli destekleyen, teşvik eden, açıklayan; Kalite - Sağlık, Emniyet, Çevre ve Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması ve Müşteri Memnuniyeti politikalarına sahiptir.

Etkin bir entegre yönetim sisteminin sağlanması ve yürütülmesi ve kuruluşumuz için birincil hedef olan müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, sadece müşteri değil, kuruluşumuzun iletişimde bulunduğu tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve karşılanmasıyla doğru orantılıdır.

Bu amaçla ilgili taraflarının belirlenmesi ihtiyaç ve beklentilerinin nasıl karşılandığının gösterilmesi amacıyla dokümante edilmiş bilgi oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. (İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri Takip ve İletişim Tablosu)

Müşteri memnuniyetinin artırılması, güvence altına alınması ve sürdürülmesi amacıyla yapılacak tüm çalışmalar “Müşteri İlişkileri Yönetimi” sürecinde açıklanmıştır.

Devamını oku
KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm operasyonlarımızı hedeflenen kalitede, planlanan zamanda, ön görülmüş bütçe içinde hatasız olarak gerçekleştirmek sureti ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bu prensip doğrultusunda;

Kuruluşumuz çalışanlarının bir ekip ruhu içinde çalışmalarını sağlamak ve gerçekleştirilen operasyonların Her kademesinde kendilerinin de kaliteyi etkiledikleri bilincini aşılayarak faaliyetlerimizde;

Doğru metod, ekipman ve iş gücü kullanarak sektörümüzde lider olmayı hedeflemekteyiz.

Hedefimiz doğrultusunda;

 • Kuruluş vizyonu, misyonu ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğiyle birlikte, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, müşteri odağı ve liderlik unsurlarını esas alan, güvenilir operasyon hizmetlerini sunacağımızı,
 • İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve iyileştirici yaklaşımları belirlenmeyi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Müşteri şartlarını karşılayabilecek yetenekte personelin seçilmesi, değerlendirilmesi, işe alınması ve sürekli eğitilerek müşteri memnuniyetini yükseltecek ve Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunacak yetkinliklerin geliştirilmesi,
 • Tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuatlar ve diğer yükümlülük şartlarına uyacağımızı,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, liderliğin teşvik edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre biçimde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından lider örnek bir kuruluş olmak için tüm yeteneklerimizi geliştirerek çalışmalar gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.
Devamını oku
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluş olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek, güvenli ve sağlıklı bir ortamı yaratabilmek amacı ile çalışımalarımıza yön vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalığı risklerini önceden tespit ederek, en aza indirmek ve bu riskleri çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde azaltarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için sistematik olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Sektörümüz için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre ve İSG yönetim sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kuruluşumuzdan kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip kuruluşumuzun verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında bilinçlendirmeyi,
 • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar, ve uygunsuzlukları önleyen entegre yönetim sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
 • Kuruluş hedeflerimizi, ölçülebilir performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi,
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültür oluşturmayı,
 • Risk ve gereksinimleri belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi,
 • Paydaşlarımız ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.
Devamını oku
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzda Bilgi Güvenliğinin gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi için gereken her türlü adımın atılacağını taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Yönetimi ile ilgili olarak kapsam dahilindeki süreçlerimizde aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir;

 • Müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetlerin güvenliğinin sağlanmasına önem vermektedir.
 • İş süreçleri ile entegre, uyumlu ve dengeli olması hedeflenmektedir. Entegre ve dinamik iş stratejisi, bilgi varlıklarının güvenliğini ve sürekliliğini gerekli kılmaktadır.
 • Müşteri ve paydaşlarına değer sağlayan ürün ve hizmetlerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini tehdit edecek risklere karşı tedbir almayı ilke edinir.
 • Bu politika ve organizasyonun amacı ile uyumlu bilgi güvenliği hedefleri belirlenir ve düzenli aralıklarla uyumluluk ölçülerek, sürekli iyileştirme fırsatları değerlendirilir.

Bilgi güvenliği, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması ile mümkündür.

OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. yukarıda belirtilen ilkelerden taviz vermeden bilgi güvenliği çalışmalarını aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleştirmeyi hedefler.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), uluslararası alanda kabul edilmiş [ISO7IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi] standardı şartları doğrultusunda planlanır, gerçekleştirilir ve geliştirilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil, ilgili kanun ve yönetmeliklerle uyumlu hale gelmesi için gereken çalışmaları yapar. BGYS’nin sürekli iyileştirilmesi için gerekli iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi, düzeltici faaliyetler ile risklerin ve fırsatların belirlenmesi için atılması gerekli adımlar; yönetimin bilgi güvenliği sorumluluğu verdiği ekipler tarafından sağlanır. Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm rol ve sorumluluklar belirlenir ve yönetim tarafından yetkilendirmeler yapılır.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi çerçevesinde, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için kaynaklar yönetim tarafından sağlanır.
 • Paydaşları ile birlikte kuruluşun rekabet avantajını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ve manevi kayıplar engellenir.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı; bilgi varlıkları belirlenerek, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları gibi ilgili tarafların bilgi güvenliği beklentileri değerlendirilerek, varsa yasal ve sözleşmeli yükümlülükler değerlendirilerek yönetim tarafından iş stratejileri doğrultusunda belirlenir.
 • Bilgi Güvenliği risklerini yönetmek için riskleri değerlendirme, risk analizi ve risk işleme çalışmaları gerçekleştirilerek, gerekli tedbirler geliştirilir ve olası riskleri önlemek için çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Müşteri ve paydaşların kişisel verileri dahil, tüm bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi engellenir.
 • Son kullanıcı bilgi güvenliği farkındalığı ve bu farkındalığın sürekli arttırılmasını sağlanır.
 • Bilgi Güvenliğini etkin biçimde yöneterek, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararlar asgariye indirilir.
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalinin düşürmek için gerekli çalışmalar yapılır, gerçekleşmesi durumunda koordineli şekilde yanıt verilir.
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içinde tekrar çalışabilir hale getirilir.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliği sağlanır. Müşteri ile kritik iş süreçleri devamlı hale getirilir.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sürekli iyileştirilir.
 • Güvenli çalışma alanları, arşiv odaları, sistem odaları gibi kurum içi çalışma bölgelerinde ve kurum çevresinde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler alınır.
Devamını oku
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ELE ALINMASI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Başta Müşterilerimiz olmak üzere tüm ilgili taraflarımızın istek ve beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirebilmek temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda;

Müşteri memnuniyeti politikası olarak, farklı iletişim kanalları aracılığı ile tarafımıza ulaşan her bir geri bildirimin bir armağan olarak görmekteyiz.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimiz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yönetilmektedir.

 • Erişilebilirlik,
 • Objektiflik,
 • İzlenebilirlik,
 • Hesap verebilirlik,
 • Tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk,
 • Finansal, operasyonel ve kurumsal gerekliliklere uygunluk,
 • Müşteri ve ilgili taraflardan gelen bildirimlere uygunluk,

Bu doğrultuda, şikayetlerin çözümündeki hassasiyetimizi sürekli geliştirip, müşteri şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da müşteri memnuniyeti sağlanana kadar takip etmek, belirlenen göstergelerle performansımızı kontrol ederek sürdürülebilir bir iyileştirme ve TS ISO 10002:2018 ilkelerinden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Devamını oku
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Operasyonel kalitenin sağlanması ve sürdürülebilirliği için seçme ve yerleştirme sürecinden başlayarak en uygun adayların istihdam edilmesi, istihdam edilen adayların bir yandan düzenli eğitimlerle gelişimlerinin sağlanması, diğer yandan en iyi çalışan deneyimi uygulamaları ile şirkete tutundurulmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde kuruluşumuz çatısı altında her birey, dil, din, ırk, cinsiyet, politik ve diğer görüşler ile ulusal ve sosyal kökeninden bağımsız olarak eşittir. Tüm çalışanlarımız, başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkına sahiptir. Herkes, yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımızın herhangi bir tür işkenceye (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığı, kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tabi tutulmadığı, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesi çalışanlarımıza verilmektedir.

Hedefimiz doğrultusunda;

 • İşe alım sürecimizde doğru pozisyona doğru adayın yerleştirilmesi ve yeni yeteneklerin şirketimize kazandırılması için yetkinlik bazlı mülakatlar, değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri ve yabancı dil testleri uygulanır.
 • Eğitim ihtiyaç analizleri ve çalışan talepleri sonucunda ortaya çıkan eğitim gereksinimleri, belirli bir plan dahilinde iç ve dış kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği ölçülerek gerekli aksiyonlar alınır. Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri eşitlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirir.
 • Performans Yönetim Sistemi ile organizasyonun hedefleri ve çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasındaki uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışanlarımızın performansları şeffaf kriterlerle, sistematik ve adil bir şekilde değerlendirilir. Performans değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın gelişim alanları tespit edilip, gelişimleri için gerekli duyulan uygulamalar sürdürülür.
 • Yetenek Yönetimi ile çalışanlarımızdaki yüksek potansiyeli tespit ederek, bu doğrultuda eğitim, rotasyon, terfi gibi araçlarla kariyer ve gelişim planlamaları yapılır.
Devamını oku
SERTİFİKALAR